BŁĘDY MEDYCZNE

Szczególną kategorią prowadzonych spraw są sprawy o błąd medyczny, który definiowany jest jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej.

Kancelaria Adwokacka Łódź Błędy medyczne

W orzecznictwie przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.

Z tytułu popełnionego błędu medycznego, poszkodowany uprawniony jest do żądania odszkodowania, jak i zadośćuczynienia będącego rekompensatą za doznaną krzywdę.

Błędy lekarskie - adwokat Łódź

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach związanych z:

 • błędną diagnozą medyczną
 • niewykonaniem niezbędnego badania KTG
 • kontynuowaniem porodu siłami natury, pomimo bezwzględnych wskazań do dokonania cesarskiego cięcia
 • nieprawidłowo prowadzonym porodem
 • błędnie wykonaną operacją
 • podjęciem zabiegu operacyjnego mimo przeciwskazań lekarskich.

Odszkodowanie na rzecz Pacjenta obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jeśli są one konieczne i celowe. Należą do nich chociażby koszty leczenia, dodatkowej pomocy lekarskiej, czy wydatki związane z koniecznością poniesienia dodatkowej opieki i pielęgnacji. Naprawienie szkody obejmuje również utracone przez poszkodowanego zarobki.

Jeśli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy lub zwiększyły się jego potrzeby – może dochodzić także renty.

Prowadzimy także sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za zakażenia szpitalne takie jak:

 • zakażenia wirusem żółtaczki zakaźnej typu B i C
 • zakażenie gronkowcem złocistym
 • zakażenie wirusem HIV
 • zakażenie układu pokarmowego
 • sepsa.
Zapraszamy do naszego biura

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank