Jako Pacjent masz prawo skargi, nie tylko na lekarza, który udzielił Ci świadczeń zdrowotnych, lecz również na podmiot leczniczy, w którym tych świadczeń Ci udzielono. Nie w każdym wypadku odbiorcą skargi na lekarza czy placówkę medyczną będzie ten sam podmiot.

Skarga na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta

Odbiorcą złożonej skargi może być zarówno pracodawca / przełożony lekarza, w stosunku do którego rościsz pretensje związane np. z nieprawidłowo wykonanym zabiegiem, jak też i Rzecznik Praw Pacjenta, jeśli doszło do naruszenia Twoich praw jako pacjenta. Jako pacjent masz bowiem prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, udzielenia świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną czy do poszanowania godności i intymności.

Skarga na lekarza do izby lekarskiej

Równocześnie każdy pacjent ma prawo do złożenia skargi do izby lekarskiej – lekarz odpowiada bowiem także dyscyplinarnie za naruszenie etyki oraz przepisów związanych z wykonywanym przez niego zawodem. Odpowiedzialność dyscyplinarna, zwana odpowiedzialnością quasi karną, związana jest z popełnieniem przez lekarza przewinienia zawodowego, za które sąd lekarski może orzec jedną z enumeratywnie wymienionych w ustawie o izbach lekarskich kar, do których przykładowo należy upomnienie, kara nagany, kara pieniężna czy nawet pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza. Pokrzywdzony jest stroną prowadzonego postępowania.

Jeśli podejrzewasz, że został popełniony błąd medyczny – w tym wpisie możesz przeczytać o odszkodowaniu za błąd medyczny.

Skarga na lekarza do NFZ

Z kolei NFZ rozpatrzy Twoją skargę, jeśli dotyczyć ona będzie naruszenia praw pacjentów w zakresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowę i ich udzielanie.

jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu

Write A Comment

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank