Roszczenia z tytułu błędu medycznego jak każde inne roszczenia cywilne ulegają przedawnieniu. Przedawnione roszczenie o błąd medyczny nie wygasa, lecz staje się roszczeniem niezupełnym, co oznacza, że dłużnik nie może zostać zmuszony do jego spełnienia, co w praktyce oznaczać będzie, że złożony pozew o przedawnione odszkodowanie ulegnie oddaleniu. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej błędem medycznym ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo mógł dowiedzieć się o szkodzie i…

Jako Pacjent masz prawo skargi, nie tylko na lekarza, który udzielił Ci świadczeń zdrowotnych, lecz również na podmiot leczniczy, w którym tych świadczeń Ci udzielono. Nie w każdym wypadku odbiorcą skargi na lekarza czy placówkę medyczną będzie ten sam podmiot. Skarga na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta Odbiorcą złożonej skargi może być zarówno pracodawca / przełożony lekarza, w stosunku do którego rościsz pretensje związane np. z nieprawidłowo wykonanym zabiegiem, jak też i Rzecznik Praw Pacjenta,…

Przez błąd medyczny należy rozumieć postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. W orzecznictwie przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny? Odpowiedzialnym za szkodę z tytułu błędu medycznego jest lekarz i podmiot leczniczy go zatrudniający, niezależnie od tego czy szkoda nastąpiła w publicznym czy prywatnym podmiocie leczniczym. Odpowiedzialność podmiotów jest…

Leasing sprzętu medycznego pozwala na korzystanie i ewentualne nabycie środków trwałych bez jednoczesnej potrzeby ponoszenia wysokich kosztów związanych z zakupem sprzętu. Prawo do korzystania z powierzonego mienia odbywa się na określony umową czas – w zamian za uiszczanie przez leasingobiorcę określonych rat. Autoklawy, unity czy piaskarki to jedne ze sprzętów medycznych niezbędnych w gabinecie dentystycznym, które mogą być przedmiotem leasingu.

Dodatek covidowy wypłacany jest w wysokości 100% dodatku do wynagrodzenia osobom wykonującym zawód medyczny w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, osobom wykonującym zawód medyczny w ramach PRM oraz izb przyjęć oraz osobom wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Dominika Miśkiewicz

adwokat adres

ul. Piotrkowska 116 lok. 53
90-006 Łódź

NIP. 771 277 0146
REGON: 380621621

adwokat konto

86 1870 1045 2078 1066 1910 0001

rachunek bankowy Nest Bank